You are currently viewing Walentynki na Oceaniku 2023

Walentynki na Oceaniku 2023

REGULAMIN KONKURSU

„Walentynki 2023”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs nosi nazwę „Walentynki 2023”.
 • Organizatorem Konkursu jest Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 63 – 500 Ostrzeszów, ul. Kąpielowa 5, telefon: 62 730 08 95
 • Konkurs będzie przeprowadzany jednorazowo w okresie od 04.02.2023r. do 11.02.2023r.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego profilu Krytej pływalni „Oceanik” w Ostrzeszowie na Facebook.com.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • Zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie:

www.kapielova.ostrzeszow.pl

 • spełnienie warunków podanych w §3 p.1
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest:
  1. polubienie postu dotyczącego niniejszego konkursu na profilu Krytej pływalni „Oceanik” na Facebook.com,
  1. udostępnienie na własnym profilu postu dotyczącego niniejszego konkursu, dodanego na profilu Krytej pływalni „Oceanik” na Facebook.com,
  1. dokończenie zdania konkursowego: „Miłość to dla mnie…”, w formie komentarza do postu dotyczącego niniejszego konkursu, dodanego na profilu Krytej pływalni „Oceanik” na Facebook.com
 • Nagrodę otrzyma osoba, która zostanie wybrana losowo spośród wszystkich uczestników konkursu.
 • Nagrodą w Konkursie są:
  • Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania przez okres 14.02.2023 – 14.03.2023 w Krytej pływalni „Oceanik” ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów

(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu)

 • Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zasad  Konkursu,  postanowień  jego  Regulaminu  i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 • Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook. w przeciągu 1 (jednego) dnia od zakończenia edycji Konkursu.
 • Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć wiadomością prywatną, skierowaną do oficjalnego profilu Krytej pływalni „Oceanik” na portalu społecznościowym Facebook, w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 • Zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę w kasach Krytej pływalni „Oceanik”.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.:  imienia,  nazwiska (w celu przekazania nagrody odpowiedniej osobie).
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

RODO

Dodaj komentarz